Rosh Hashanah Morning Sermon & Anthem 2017
Rabbi Judith L. Siegal